Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Garancia

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog, garancia

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint:

a.    több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek

b.    több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

c.    ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

d.    a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától

e.    szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Az e bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg, ennek értelmében. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.


Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.


A fogyasztó a vásárlástól való elállási jogát írásban az erre létrehozott, alább megtalálható nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja írásban, telefonon vagy szóban személyesen is. Postai úton történő elállási joggyakorlás esetén a postai küldemény feladásának a napját kell figyelembe venni, Szolgáltató az ajánlott postai küldeményt fogadja el.


Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát 14 napon belül elküldi. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.


Ha a Fogyasztó a fentieknek (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően) eláll a szerződéstől, akkor:

·      A Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is, de ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

·      A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell visszaküldeni, vagy személyesen visszajuttatni.

·      A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

·      A Szolgáltató a Fogyasztónak visszafizetendő összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más visszafizetési módhoz kifejezett hozzájárulását adja, ez esetben a visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót többletköltség nem terheli.

·      Fogyasztó köteles a terméket/termékeket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltatónak által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket/termékeket az elállási határidő lejárta előtt elküldi Szolgáltató részére.

·      Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte a Szolgáltató részére; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket Szolgáltató nem fogad el.

Fogyasztó az elállási jogot az alábbi esetekben nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően:

a.     a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b.     olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c.     olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d.     romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e.     olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f.      olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g.     olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h.     *  - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i.      lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j.      hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k.     nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l.      lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m.   a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet teljes szövege a https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR URL címen érhető el.

 

Termékszavatosság, jótállás, kellékszavatosság


Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?


Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?


Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?


Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.


Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?


Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?


A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?


Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?


Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?


A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?


Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·      a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·      a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

·      a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?


Hibás teljesítés esetén jelen szerződés alapján a Szolgáltató jótállásra (köznyevli használat szerint garancia biztosítására) köteles.


Tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében a jótállás abban az esetben kötelező, az adott cikk vásárlási értéke a meghaladja a 10.000 Ft-ot.

Szerződéses alapú a jótállás akkor jön létre, ha a cikkek gyártója, vagy a Szolgáltató saját maga, az általa meghatározott feltételek szerint és időtartamra vonatkozóan jótállást. Ilyen esetben az adott cikkre vonatkozó jótállási (garanciális) feltételek az irányadóak, a jótálláshoz Szolgáltató jótállási jegyet is kiállít.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?


Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete meghatározza a kötelező jótállás eseteit (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300151.KOR). A Szolgáltató a rendelet által meghatározott termékkörökön kívül eső termékekre jótállást nem vállal. A kötelező jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja. A jótállási idő ennek megfelelően nem feltétlenül a vásárlás napján kezdődik.


Mindezek alapján a jótállás időtartama független a szavatossági jogok érvényesíthetőségére irányadó határidőktől, és azokhoz képest akár rövidebb, de hosszabb is lehet.


Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?


A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az fenti Kellékszavatosság és a Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért!

A fogyasztó nem gyakorolhatja fentebb rögzített elállási jogát amennyiben a fogyasztó a termékeket személyesen megtekintette, avagy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szállító nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Szállító a fogyasztó részére visszajáró összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Azon termékek esetében, ahol a termék ára nem tartalmazza a kiszállítás díját, a kiszállítás külön szolgáltatásnak minősül. Ezen esetekben a kiszállítás teljesítése utáni elállás esetén a visszafizetendő összeg nem tartalmazza a már teljesített kiszállítás díját.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a termékekről azok visszaérkezésekor fotó és/vagy videó dokumentációt készítünk.

A visszaküldött termék ellenértékének visszatérítése, kézhezvételtől számított 14 napon belül teljesítésre kerül.